Regulamin

Wybierz swój język

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 736 860 916

Twój Radca Prawny

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez radcę prawnego Konrada Krasuskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Konrad Krasuski Kancelaria Radcy Prawnego (zwanego dalej „Usługodawcą”) z siedzibą we Wrocławiu (50-233) przy ul. Krętej 10/U1, REGON: 022462290, NIP: 9241757850, tel. 71 719 59 08, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zwanego dalej „Serwisem”).

2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

2.1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi prawne, w szczególności udziela porad prawnych, sporządza projekty umów, pism i opinii. 
2.2. Zakres usługi oraz termin wykonania usługi jest uzgadniany przez strony pisemnie w ramach wymiany korespondencji, przed zapłatą wynagrodzenia za usługę. Usługodawca poinformuje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem, pisemnie przed zawarciem umowy, w ramach wymiany korespondencji, przed zapłatą wynagrodzenia za usługę.

3. Warunki świadczenia usług

3.1. Wynagrodzenie Usługodawcy podawane jest w kwocie brutto w przypadku usługi świadczonej dla konsumenta i w kwocie netto w przypadku usługi dla przedsiębiorcy.
3.2. Usługodawca świadczy usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. Sposób świadczenia usługi strony ustalają przed dokonaniem zapłaty wynagrodzenia. Usługodawca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę usługi drogą elektroniczną. Koszt dostępu do internetu Usługobiorca pokrywa we własnym zakresie.
3.3. Do korzystania z usług Usługodawcy niezbędne jest posiadanie podłączonego do Internetu komputera lub innego urządzenia z przeglądarką stron internetowych (IE, Mozilla Firefox, Opera, Chrome). Może okazać się niezbędne posiadanie klawiatury lub innego urządzenia wskazującego, umożliwiającego poprawną komunikację z Usługodawcą.
3.4. Do terminu wykonania usługi nie wlicza się sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Termin wykonania usługi rozpoczyna bieg od chwili zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy wynagrodzenia lub zaliczki,  o ile tak została ustalona. 
3.5. Usługobiorca jest zobowiązany współdziałać z Usługodawcą i udzielać mu wszystkich niezbędnych informacji i przekazywać niezbędne dokumenty w sposób i w terminie pozwalającym na wykonanie usługi zgodnie z ustaleniami Stron. W przypadku braku współdziałania Usługobiorcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niedotrzymaniem ww. terminów.
3.6. Usługodawca zobowiązuje się wykonywać pomoc prawną ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki zawodowej, dbając o należyte wykorzystanie przewidzianych przez prawo środków w celu ochrony interesów Usługobiorcy. Strony, w celu uniknięcia wątpliwości, zgodnie oświadczają, że umowa jest umową starannego działania.

4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów, odstąpienie od umowy

4.1. Umowę uznaje się za zawartą po otrzymaniu przez Usługodawcę wynagrodzenia lub zaliczki.
4.2. Usługobiorca będący konsumentem, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy, ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Aby odstąpić od umowy, Zleceniodawca powinien przesłać np. wiadomością elektroniczną do Zleceniobiorcy oświadczenie o odstąpieniu np. formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). Usługobiorca może także wykorzystać - wzór oświadczenia o odstąpieniu.
4.3. Usługodawca przystępuje do realizacji niniejszej umowy przed terminem do odstąpienia określonym w ust. 1 jedynie na wyraźne żądanie Usługobiorcy - w takiej sytuacji konsument traci prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, o którym mowa w postanowieniu powyżej. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w ustawie, w tym w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
4.4. Zawarcie umowy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie następuje, gdy Usługodawca dokładnie wskaże przed zawarciem umowy, że zastosowanie do umowy mają postanowienia niniejszego regulaminu.
4.5. Usługobiorca może rozwiązać umowę w każdej chwili składając stosowne oświadczenie Usługodawcy, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku strony rozliczą dotychczas wykonaną usługę według ustaleń dokonanych pisemnie przed zawarciem umowy.

5. Prawa autorskie

5.1. Usługodawca oświadcza, że rezultatem świadczenia usługi może być utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do usług stanowiących jednocześnie utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
5.2. Usługodawca oświadcza, że utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych praw autorskich osób trzecich.
5.3. Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie do korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji: Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z utworu w celu ochrony swoich interesów prawnych lub ustalenia sytuacji prawnej.
5.4. Usługodawca nie wyraża zgody na dalsze sublicencjonowanie utworu. Usługodawca nie wyraża zgody na nagrywanie audio, ani video konsultacji ani na publikowanie ich w jakikolwiek sposób umożliwiający dotarcie do konsultacji osobie trzeciej. Usługodawca nie wyraża zgody na utrwalanie wizerunku Usługodawcy ani na wykorzystanie go w jakimkolwiek celu.
5.5. Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia licencji w trybie natychmiastowym w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z utworu na innych polach eksploatacji niż określone w pkt 5.3. 
5.6. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron za 10 letnim wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Usługodawca rozpoznaje reklamacje dotyczące przez niego świadczenia usług przesłane na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adres siedziby Usługodawcy.
6.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wysłane nie później jednak niż 30 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających jej złożenie, pod rygorem negatywnego rozpatrzenia reklamacji.
6.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
- imię i nazwisko lub pełną firmę Usługobiorcy,
- adres zamieszkania lub siedziby Usługobiorcy,
- adres e-mail Usługobiorcy,
- opis okoliczności uzasadniających zgłoszenie reklamacyjne,
- termin powstania ww. okoliczności.
6.4. Usługodawca obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w rzeczonym terminie uznaje się, że reklamacja została rozpatrzona pozytywnie.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w wyniku lub w związku z zawarciem Umowy z Usługodawcą rozstrzygane są przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe zastrzeżenie nie odnosi się do umowy zawartej z konsumentem.
7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7.3. Usługobiorca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
7.4.Sposób przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę określa polityka prywatności opublikowana pod adresem: https://www.k-legal.pl/polityka-prywatnosci

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

  • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
  •  
  • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

  • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
  • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII